Bank synchronization, transactions history, bank synchronization